VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. OZ. 14. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

v zvezi z evidenco zbirk osebnih podatkov:

Evidenca zbirk osebnih podatkov v zvezi z izvajanjem videonadzora

Datum obvestila: 06.04.2023


Upravljavec osebnih podatkov:

Identiteta in kontaktni podatki upravljavca

Naziv upravljavca: KLEPARSTVO, KROVSTVO ŠINKO d.o.o.

Naslov upravljavca: Skakovci 37, 9261 CANKOVA

Kontaktni e-naslov upravljavca: aleksandra@krovstvo-sinko.com

Kontaktna tel. št. upravljavca: 041 980 655

Kontaktni e-naslov upravljavca za izvajanje pravic posameznika: aleksandra@krovstvo-sinko.com


ki ima imenovano pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (DPO):

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov

Naziv/ime: Aleksandra Šinko Kuhar, direktorica

Kontaktni e-naslov: aleksandra@krovstvo-sinko.com

osebne podatke obdeluje in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) (Uradni list RS 163/2022) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL. L. 119, 4. 5. 2016, str. 1–88).


Obvestilo posameznikom je namenjeno posredovanju informacij posameznikom:

V rubriki osebnih podatkov, ki se obdelujejo, so opredeljeni vidiki obdelave, iz katerih je razvidno, ali se osebni podatki pridobivajo od posameznika ali iz drugih virov (npr. od drugih upravljavcev, iz javno dostopnih virov, od drugih posameznikov itd.).


Omenjeni členi se nanašajo na člene Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo

Izvajanje videonadzora skladno z ZVOP-2, in sicer po:


DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI S 3. IN 5. TOČKO 4. ODSTAVKA 76. ČLENA ZVOP-2:

76(4)(3) NI

76(4)(5) NI


Vrste zadevnih osebnih podatkov

Osebni podatek:
Slika, datum, čas

Vir:
Video nadzor

Zakonska obveznost: ZVOP-2

Pogodbena obveznost: Ne

Posledice, če posameznik ne zagotovi osebnih podatkov:

Osebni podatek:

Vir:

Zakonska obveznost:

Pogodbena obveznost:

Posledice, če posameznik ne zagotovi osebnih podatkov:

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

6(1)(c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca

Pojasnilo: Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22):


Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja

Posnetki videonadzora se hranijo na snemalni napravi HDd 45 dni, nato se samodejno izbrišejo, v posebnih primerih do max 12. mesecev, dnevniki obdelav se hranijo 2 leti po koncu leta, ko so nastali.


Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo

Uporabnik/kategorija uporabnika: Vloga uporabnika:

Zaposleni delavci, stranke, obiskovalci, poslovni partnerji /


Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Se ne iznašajo


Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Avtomatizirano odločanje: Ne

Profiliranje: Ne


Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov:

Pravice lahko izvajate s pisnim zahtevkom na naslov ali e-naslov upravljavca (gl. Identiteta in kontaktni podatki upravljavca).


Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (15. člen)
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico dobiti potrditev ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in ima v tem primeru pravico do informacij, kot jih predvideva 15. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov.


Pravica do popravka (16. člen)
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.


Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«) (17. člen)
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati v naslednjih primerih: osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani; posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prikliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga; posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja (glej pravico do ugovora); osebni podatki so bili obdelani nezakonito; osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije in Republike Slovenije.

Izbris se ne izvede, če je obdelava osebnih podatkov potrebna: za uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja; za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave na podlagi predpisov ali za izvajanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, ki je bila dodeljena upravljavcu; iz razlogov javnega interesa na področju javnega zdravja; za namen arhiviranja v javnem interesu, za znanstveno ali zgodovinsko raziskovalne namene ali statistične namene; za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Pravico do izbrisa lahko uveljavljate samo v omejenih primerih, ki so našteti zgoraj.


Pravica do omejitve obdelave (18. člen)
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo v primeru, če je izpolnjen kateri od sledečih pogojev: posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov; je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe; upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov potrebuje posameznik, na katerega se nanašajo; je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler ni ugotovljeno ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika.

Če je posameznik zahteval omejitev iz navedenih razlogov, potem se lahko podatki le še shranjujejo, vse druge vrste obdelav pa se lahko izvajajo le: s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo; za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe; ali zaradi pomembnega javnega interesa Unije ali Republike Slovenije.

Pravico do omejitve lahko uveljavljate samo v omejenih primerih, ki so našteti zgoraj.


Obveznost obveščanja v zvezi s popravkom ali izbrisom osebnih podatkov ali omejitvijo uporabe (19. člen) Upravljavec vsakemu uporabniku, ki so mu bili osebni podatki razkriti, sporoči vse popravke, izbrise in omejitve obdelave razen, če se to izkaže za nemogoče ali vključuje nesorazmeren napor.


Pravica do prenosljivosti podatkov (20. člen)
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu v strukturirani, splošno uporabni, strojno berljivi in inter operabilni obliki in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu brez oviranja kadar: obdelava temelji na privolitvi ali pogodbi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Pravica je dopustna, kadar je tehnično izvedljiva. Uresničevanje te pravice ne posega v pravico do izbrisa.


Pravica o ugovora (21. člen)
Upravljavec osebnih podatkov ne obdeluje za namene neposrednega trženja, zato ni razloga, da kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavljate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kadar je povezano s takim neposrednim trženjem.


Avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov (22. člen)
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva, razen: če je odločitev nujna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in upravljavcem podatkov; dovoljena v pravu Unije ali pravu države članice, ki velja za upravljavca in določa tudi ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter zakonitih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki; ali utemeljena z izrecno privolitvijo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.


Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu
(naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si | telefon: 01 230 97 30, | spletna stran: www.ip-rs.si).

30let


SQ - N023


ISO 9001 : 2008 | SQ Slovenian Quality


A+ - Boniteta  odličnosti